Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn nr. 995/2010

Adoptat de Parlamentul European și Consiliu

Adoptat în temeiul articolului 192 alineatul (1)

Referință în Jurnalul Oficial L 295, 12.11.2010, p. 23-34

Istoric

Adoptat : 20 octombrie 2010

Se aplică de la : 3 martie 2013

Texte pregătitoare

Avizul Comitetului Economic și Social : JO C 2009/318 P 88

Poziția Parlamentului European : JO C 2009/184E P 145 2009/184E s. 145

Poziția Parlamentului European : adoptată la 7.7.2010

Propunerea Comisiei : COM 2008/0644 Final znení Procedura de codecizie Poziția Consiliului; JO C 2010/114E P 17

Alte acte normative

Modifică: 52008PC0644

 

Regulamentul UE privind lemnul (EUTR – Regulamentul (UE) nr. 995/2010]) este un regulament al Uniunii Europene din 20 octombrie 2010 menit să contracareze comerțul cu lemn și produse din lemn recoltat ilegal în cadrul UE. Acesta interzice introducerea pe piața UE a lemnului și produselor din lemn recoltat ilegal și stabilește obligații pentru operatori. Regulamentul se aplică în toate statele membre ale UE de la 3 martie 2013.

Cuprins

·                     1 Context

·                     2 Prezentare generală

·                     3 Diligența necesară („due diligence”)

·                     4 Produse vizate

·                     5 Aplicare

·                     6 Legislație secundară

·                     7 Referințe

·                     8 Bibliografie

·                     9 Legături externe

Context

Exploatarea ilegală a lemnului – recoltarea lemnului într-un mod care încalcă legislația sau reglementările din țara de recoltare – are un grav impact economic, de mediu și social asupra unora dintre cele mai valoroase păduri ale lumii și asupra comunităților care depind de ele. Aceasta duce la pierderi de venituri, subminează eforturile operatorilor legali și este asociată cu despădurirea, declinul biodiversității și emisia de gaze cu efect de seră, precum și cu conflictele privind terenurile și resursele, alături de slăbirea puterii comunităților indigene.

UE este o importantă piață de export pentru țări în care nivelurile de ilegalitate și slaba guvernare din sectorul forestier sunt printre cele mai grave. Permițând introducerea pe piața UE a lemnului și produselor din lemn potențial provenite din surse ilegale, țările UE susțin, în esență, practica exploatării ilegale.

Pentru a aborda această problemă, în 2003, UE a elaborat Planul de acțiune FLEGT (aplicarea legislației, guvernarea și comerțul în domeniul forestier), care cuprinde o serie de măsuri pentru a exclude de pe piețe lemnul exploatat ilegal, pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu lemn exploatat legal și pentru a spori cererea de produse provenite din lemn exploatat în mod responsabil. EUTR și acordurile de parteneriat voluntar (acorduri comerciale cu țările exportatoare de lemn care contribuie la prevenirea introducerii pe piața europeană a lemnului exploatat ilegal) sunt cele două elemente-cheie ale planului de acțiune.

Prezentare generală

Pentru a contracara exploatarea ilegală a lemnului la nivel mondial, EUTR interzice introducerea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor provenite din acesta. Regulamentul îi împarte pe cei care fac afaceri cu lemn sau produse din lemn în două categorii: operatori și comercianți. Fiecărei categorii îi revin obligații distincte.

Operatorii – definiți în regulament ca fiind cei care introduc pentru prima dată lemn sau produse din lemn pe piața UE – trebuie să exercite diligența necesară („due diligence”). Comercianții – definiți în EUTR ca fiind cei care vând sau cumpără lemn ori produse din lemn deja introduse pe piața UE – trebuie să păstreze informații privind furnizorii și clienții pentru ca aceștia să fie ușor de urmărit.

Diligența necesară („due diligence”)

Operatorii trebuie să exercite diligența necesară atunci când introduc lemn sau produse din lemn pe piața UE, pentru a minimiza riscul de a utiliza lemn recoltat ilegal sau produse care conțin astfel de lemn. Cu alte cuvinte, aceasta însemnă că trebuie să implementeze un sistem de gestionare a riscurilor cu trei componente:

-informare: operatorul trebuie să aibă acces la informații privind lemnul și produsele din lemn, țara de recoltare (și, dacă este cazul, regiunea subnațională și concesiunea), speciile de lemn, cantitatea, detaliile furnizorului, precum și la informații privind conformitatea cu legislația națională;

-evaluarea riscurilor: operatorul trebuie să evalueze riscul de a utiliza lemn exploatat ilegal în lanțul său de aprovizionare, pe baza informațiilor identificate mai sus și ținând seama de criteriile stabilite în EUTR;

-atenuarea riscurilor: dacă evaluarea arată că riscul de a utiliza lemn exploatat ilegal în lanțul de aprovizionare nu este neglijabil, acesta poate fi atenuat prin măsuri ulterioare, cum ar fi solicitarea de informații și verificări suplimentare din partea furnizorului.

Operatorii pot alege să își dezvolte propriul sistem de diligență necesară („due diligence”) sau să folosească un sistem elaborat de o organizație de monitorizare.

Produse vizate

Intră sub incidența regulamentului atât lemnul și produsele din lemn provenite din UE, cât și cele importate din afara UE. Printre produsele vizate se numără: produsele din lemn masiv, pardoselile, placajele, celuloza și hârtia etc. Produsele reciclate și cele din hârtie tipărită, cum ar fi cărțile, revistele și ziarele, nu sunt vizate.

Dacă lemnul și produsele din lemn fac obiectul unor licențe FLEGT sau al unor permise CITES valide, acestea sunt considerate conforme cu cerințele EUTR.

O listă cuprinzătoare a produselor care intră sub incidența actului legislativ poate fi consultată în anexa la EUTR: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:RO:NOT

Cei care vând sau cumpără lemn ori produse din lemn pentru uz personal nu sunt vizați de EUTR.

Aplicare

Regulamentul UE privind lemnul este obligatoriu în fiecare țară a UE. Entitatea legislativă din fiecare țară stabilește sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru a asigura conformitatea cu EUTR. În fiecare țară există o autoritate competentă care coordonează aplicarea regulamentului. Puteți găsi autoritatea competentă din țara dumneavoastră aici: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities.pdf

Legislație secundară

La 23 februarie 2012, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare.

În plus, la 6 iulie 2012, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 pentru a asigura aplicarea uniformă a EUTR în întreaga UE. Acesta detaliază măsurile de evaluare și atenuare a riscurilor din cadrul sistemului de diligență necesară (sistemul „due diligence”), precum și frecvența și natura controalelor derulate de autoritățile competente ale statelor membre, vizând organizațiile de monitorizare.

 

 

De ce este nevoie de un nou act legislativ?

De ce este dăunătoare exploatarea ilegală a lemnului?

Exploatarea ilegală a lemnului – recoltarea lemnului într-un mod care încalcă legislația sau reglementările dințara de recoltare – are un grav impact economic, ecologic și social asupra unora dintre cele mai valoroase păduri ale lumii și asupra comunităților care depind de ele.

·                     Efecte economice

Aceasta duce la pierderi de venituri șisubminează eforturileoperatorilor legali.

·                     Efecte ecologice

Aceasta este asociată cudespădurirea,schimbările climaticeși declinul biodiversității.

·                     Efecte sociale

Aceasta este legată deconflicte privind terenurile și resursele și de slăbirea puterii comunităților locale.

De ce este important ca Uniunea Europeană să acționeze?

UE este o piață de export extrem de importantă pentru multe țări în care exploatarea ilegală a lemnului a devenit ceva obișnuit. Adoptând o atitudine de genul „fără alte întrebări”, nu facem decât să finanțăm fără să ne dăm seama infracțiunile forestiere și să subminăm eforturile de aplicare a legii în unele dintre cele mai sărace țări ale lumii producătoare de lemn.

Ce face UE?

În 2003, UE a elaborat planul de acțiune FLEGT ( aplicarea legislației, guvernanța și schimburile comerciale în domeniul forestier), care cuprinde o serie de măsuri pentru a exclude de pe piețe lemnul exploatat ilegal, pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu lemn exploatat legal și pentru a spori cererea de produse din lemn provenite din surse legale.

Cele două elemente principale ale planului de acțiune sunt Regulamentul UE privind exploatarea lemnului șiacordurile de parteneriat voluntar (APV). APV-urile sunt acorduri comerciale cu țările exportatoare de lemn, menite să ajute la prevenirea introducerii pe piața europeană a lemnului exploatat ilegal.

În temeiul Regulamentului UE privind exploatarea lemnului (EUTR), lemnul care face obiectul unei licențe FLEGT sau al unui permis CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție) este considerat conform cu cerințele EUTR.

Legislație secundară

EUTR este completat de alte două acte legislative care oferă mai multe detalii despre o serie de puncte specifice ale regulamentului EUTR:

1.           Regulamentul privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare:
Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei

2.           Regulamentul de asigurare a punerii în aplicare uniforme a EUTR:
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei

Ce prevede actul legislativ?

În temeiul noului Regulament al UE privind exploatarea lemnului (EUTR – Regulamentul (UE) nr. 995/2010 ), se interzice introducerea pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor derivate din acesta. Regulamentul se aplică lemnului și produselor din lemn introduse pentru prima dată pe piața UE. Acesta contracarează comerțul cu lemn și produse din lemn recoltat ilegal, impunând trei obligații-cheie:

1.           Se interzice introducerea pentru prima dată pe piața UE a lemnului recoltat ilegal și a produselor derivate din acesta.

2.           Operatorii din UE și anume cei care introduc pentru prima dată lemn și produse din lemn pe piața UE – trebuie să exercite diligența necesară („due diligence”).

3.           Comercianții – și anume cei care cumpără sau vând lemn ori produse din lemn deja introduse pe piață – sunt obligați să păstreze informații privind furnizorii și clienții pentru a facilita trasabilitatea lemnului.

Ce intră sub incidența regulamentului?

Intră sub incidența regulamentului atât lemnul și produsele din lemn provenite din UE, cât și cele importate din afara UE. Lemnul care face obiectul unei licențe FLEGT sau al unui permis CITES este considerat conform cu dispozițiile Regulamentului privind exploatarea lemnului.

Actul legislativ acoperă o gamă largă de mase lemnoase și produse din lemn. Totuși, nu toate masele lemnoase și produsele din lemn intră sub incidența regulamentului. O listă cuprinzătoare a produselor care fac obiectul regulamentului poate fi consultată aici.

 

Lemn și produse din lemn, în conformitate cu clasificarea din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului [1], cărora li se aplică dispozițiile prezentului regulament

·       4401 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, ramuri, vreascuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare

·       4403 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat

·       4406 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare

·       4407 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm

·       4408 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin retezarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, decupat sau derulat, chiar șlefuit, geluit sau lipit cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm

·       4409 Lemn (inclusiv lamele și frizele de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap

·       4410 Plăci aglomerate, panouri numite "oriented strand board" (OSB) și panouri similare (de exemplu, panourile numite "waferboard"), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici

·       4411 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici

·       4412 Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar

·       44130000 Lemn "densificat", în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

·       441400 Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare

·       4415 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți si alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje din lemn pentru paleți

·       (Alte materiale decât cele de ambalaj, utilizate exclusiv ca ambalaj pentru suportul, protecția sau transportul unui alt produs introdus pe piață)

·       44160000 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele

·       4418 Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate pentru acoperit podeaua și șindrile ("shingles" și "shakes") din lemn

·       Celuloză și hârtie, prevăzute la capitolele 47 și 48 din Nomenclatura combinată, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate (deșeuri și resturi)

·       940330, 940340, 94035000, 940360 și 94039030 Mobilă din lemn

·       94060020 Construcții prefabricate

[1] Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

Ce nu intră sub incidența regulamentului?

Este important de menționat faptul că lista de mai jos nu este exhaustivă.

 

·       produsele reciclate;

·       produsele din hârtie tipărită, cum sunt cărțile, revistele și ziarele;

·       materialele de ambalaj folosite exclusiv pentru suportul, protecția sau transportul altui produs;

·       unele produse din bambus sau palmier;

·       lemnul cumpărat sau vândut de persoane private pentru uz personal;

·       alte produse neincluse în anexă*.

* Pentru a afla dacă un produs intră sau nu sub incidența regulamentului, importatorii ar trebui să consulte Nomenclatura combinată din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului

 

Cine este vizat?

Regulamentul îi împarte pe cei care fac afaceri cu lemn și produse din lemn în două categorii: operatori și comercianți. Operatorilor – și anume celor care introduc pentru prima dată pe piața UE lemnul sau produsele din lemn – le revine cea mai mare parte a responsabilității, iar comercianților – și anume celor care cumpără sau vând lemn ori produse din lemn deja introduse pe piață – le revine doar obligația de a păstra evidențe ale furnizorilor și clienților lor.

Verificați-vă responsabilitățile:

Operatori

Introduceți pentru prima dată lemn sau produse din lemn pe piața UE.

 

 

Comercianți

Vindeți sau cumpărați – în scop comercial – lemn sau produse din lemn deja introdusepe piața UE.

 

Cum pot exercita operatorii diligența necesară („due diligence”)?

Operatorii își pot dezvolta propriul sistem „due diligence” – un set de măsuri și proceduri pentru minimizarea eficientă a riscurilor – sau pot folosi un sistem elaborat de o organizație de monitorizare. Organizații de monitorizare din zona dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre diligența necesară („due diligence”), a se vedea Cum se aplică?” sau a se consulta ghidulpdf(405 KB)   detaliat .

Tot nu sunteți sigur dacă vă încadrați în categoria operator sau comerciant?

Iată câteva scenarii menite să vă îndrume.

Scenariul 1

Fabricantul C cumpără hârtie dintr-o țară terță din afara UE și o importă în UE (în orice țară), unde folosește hârtia pentru a face caiete de exerciții. Acesta vinde apoi caietele de exerciții distribuitorului D din orice țară membră a UE. Caietele de exerciții sunt astfel produse care fac obiectul anexei la Regulamentul UE privind exploatarea lemnului.

·              Fabricantul C devine operator în momentul în care importă hârtia spre a fi utilizată în activitățile sale comerciale.

Scenariul 2

Compania X recoltează lemn de pe terenurile proprii din cadrul UE, îl transportă și îl prelucrează în propria fabrică de cherestea, iar apoi vinde cheresteaua companiei Y:

·              Compania X devine operator în momentul în care recoltează lemn de pe terenurile proprii spre a fi distribuit prin activitățile sale comerciale.

Scenariul 3

Un fabricant C cu sediul în UE importă hârtie kraft cretată direct de la un producător dintr-o țară terță și o folosește pentru a ambala produse care sunt apoi vândute pe piața UE.

·              Fabricantul C devine operator în momentul în care importă hârtia kraft în UE spre a fi utilizată în activitățile sale comerciale. (A se remarca faptul că, în acest caz, nu are importanță că hârtia kraft este folosită doar pentru ambalare, deoarece este importată ca produs în sine).

Cine este vizat?

Regulamentul îi împarte pe cei care fac afaceri cu lemn și produse din lemn în două categorii: operatori și comercianți. Operatorilor – și anume celor care introduc pentru prima dată pe piața UE lemnul sau produsele din lemn – le revine cea mai mare parte a responsabilității, iar comercianților – și anume celor care cumpără sau vând lemn ori produse din lemn deja introduse pe piață – le revine doar obligația de a păstra evidențe ale furnizorilor și clienților lor.

Verificați-vă responsabilitățile:

Operatori

Introduceți pentru prima dată lemn sau produse din lemn pe piața UE.

 

 

Comercianți

Vindeți sau cumpărați – în scop comercial – lemn sau produse din lemn deja introdusepe piața UE.

 

Cum pot exercita operatorii diligența necesară („due diligence”)?

Operatorii își pot dezvolta propriul sistem „due diligence” – un set de măsuri și proceduri pentru minimizarea eficientă a riscurilor – sau pot folosi un sistem elaborat de o organizație de monitorizare. Organizații de monitorizare din zona dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre diligența necesară („due diligence”), a se vedea Cum se aplică?” sau a se consulta ghidulpdf(405 KB)   detaliat .

Tot nu sunteți sigur dacă vă încadrați în categoria operator sau comerciant?

Iată câteva scenarii menite să vă îndrume.

Scenariul 1

Fabricantul C cumpără hârtie dintr-o țară terță din afara UE și o importă în UE (în orice țară), unde folosește hârtia pentru a face caiete de exerciții. Acesta vinde apoi caietele de exerciții distribuitorului D din orice țară membră a UE. Caietele de exerciții sunt astfel produse care fac obiectul anexei la Regulamentul UE privind exploatarea lemnului.

·              Fabricantul C devine operator în momentul în care importă hârtia spre a fi utilizată în activitățile sale comerciale.

Scenariul 2

Compania X recoltează lemn de pe terenurile proprii din cadrul UE, îl transportă și îl prelucrează în propria fabrică de cherestea, iar apoi vinde cheresteaua companiei Y:

·              Compania X devine operator în momentul în care recoltează lemn de pe terenurile proprii spre a fi distribuit prin activitățile sale comerciale.

Scenariul 3

Un fabricant C cu sediul în UE importă hârtie kraft cretată direct de la un producător dintr-o țară terță și o folosește pentru a ambala produse care sunt apoi vândute pe piața UE.

·              Fabricantul C devine operator în momentul în care importă hârtia kraft în UE spre a fi utilizată în activitățile sale comerciale. (A se remarca faptul că, în acest caz, nu are importanță că hârtia kraft este folosită doar pentru ambalare, deoarece este importată ca produs în sine).

Aplicarea Regulamentului UE privind exploatarea lemnului (EUTR)

EUTR este obligatoriu în fiecare țară a UE, însă cum este el aplicat și de către cine? Aflați în continuare și nu uitați să consultați ghidulpdf(405 KB) pentru mai multe informații.

Entitatea legislativă din țara dumneavoastră stabilește sancțiuni „eficiente, proporționale și disuasive” pentru a asigura conformitatea.

Trebuie reținut că EUTR nu are efect retroactiv, ceea ce înseamnă că se aplică numai lemnului și produselor din lemn introduse pe piață începând cu data de 3 martie 2013.

Puteți afla mai multe despre sancțiunile aplicabile în țara dumneavoastră contactând autoritatea competentă.

O autoritate competentă din țara dumneavoastră coordonează aplicarea regulamentului.

Autoritățile competente efectuează controale ale operatorilor și organizațiilor de monitorizare.

Puteți afla care este autoritatea competentă din țara dumneavoastră aici.

Organizațiile de monitorizare din întreaga UE dezvoltăsisteme „due diligence” pe care, în calitate de operator, le puteți folosi pentru a vă asigura că vă conformați dispozițiilor EUTR. Totuși, puteți alege și să vă dezvoltați propriul sistem.

Cum se poate implementa regulamentul în afacerea dumneavoastră? Mai multe despre diligența necesară („due diligence”)

Cum vă puteți pregăti în afacerea dumneavoastră pentru a vă conforma dispozițiilor EUTR? Odată ce ați determinat că sunteți operator sau comerciant, puteți lua măsuri clare.

Dacă sunteți comerciant, atunci trebuie doar să păstrați informații despre cei de la care cumpărați și despre cei cărora le vindeți produse din lemn.

Dacă sunteți operator, atunci aveți o mai mare responsabilitate. Trebuie să exercitați diligența necesară pentru a vă asigura că lemnul din produsele dumneavoastră a fost recoltat în mod legal.

Trebuie să folosiți un sistem „due diligence” care să includă următoarele elemente:

Informarea: Trebuie să aveți acces la următoarele informații privind lemnul:

·              descrierea (inclusiv denumirea comercială, tipul de produs și denumirea comună/denumirea științifică completă a speciilor de arbori);

·              țara de recoltare (și, după caz, regiunea de recoltare și concesiunea de recoltare – și anume, orice aranjamente care conferă dreptul de a recolta lemn dintr-o zonă definită);

·              cantitatea (exprimată în volum, masă sau număr de unități);

·              denumirea și adresa furnizorului operatorului;

·              numele și adresa cumpărătorului (comerciantului) care achiziționează lemnul;

·              documente sau alte informații care indică faptul că lemnul și produsele din lemn sunt conforme cu legislația aplicabilă. Pentru exemple concrete referitoare la ceea ce înseamnă „documente sau alte informații”, a se vedea capitolul 4 din ghid.

Evaluarea riscurilor: Trebuie să analizați și să evaluați riscurile ca lemnul folosit să fie recoltat ilegal. Pentru evaluare, trebuie să analizați lemnul folosit pe baza următoarelor criterii:

·              garantarea respectării legislației aplicabile, care poate include certificarea sau alte sisteme verificate de terțe părți care se referă la respectarea legislației aplicabile;

·              prevalența recoltării ilegale a anumitor specii de arbori;

·              prevalența recoltării sau a practicilor ilegale în țara de recoltare și/sau regiunea subnațională în care a fost recoltat lemnul, inclusiv prevalența conflictelor armate;

·              sancțiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene cu privire la importul sau exportul de lemn;

·              complexitatea lanțului de aprovizionare cu lemn și produse din lemn.

Pentru informații detaliate, a se vedea ghidulpdf(405 KB)  .

Atenuarea riscurilor: Dacă nu sunteți suficient de convins că riscul de a introduce pe piață lemn recoltat ilegal este neglijabil, trebuie să luați măsuri de atenuare a riscurilor. Acestea pot include:

·              solicitarea unor informații suplimentare din partea furnizorilor;

·              solicitarea unor documente suplimentare din partea furnizorilor;

·              solicitarea de verificare de către părțile terțe etc.